Samospráva » Mestské zastupiteľstvo » Termíny zasadnutia MsZ


PLÁN PRÁCE MsZ na I. polrok 2017

 

 26. januára 2017

1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za II. polrok 2016.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

4. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2016.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

6. Organizačné otázky.
 

 02. marca 2017

1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2017.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2017.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

6. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2017.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

7. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2017.
Predkladá: riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

8. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2017.
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

9. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2017.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

10. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2017.
Predkladá: riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

11. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2017.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

12. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2017.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany.

13. Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2017.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany.

14. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2017.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

15. Organizačné otázky.
 

 06. apríla 2017

1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šurany za rok 2016.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

4. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany k 31. 12. 2016.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany, Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

6. Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

7. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

8. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

9. Správa Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o..

10. Správa Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: Jozef Trungel, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o..

11. Správa Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

12. Správa Základnej školy, SNP 5, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

13. Správa Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

14. Správa Materskej školy, Mostná 1, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Šurany, Ul. Mostná.

15. Správa Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany.

16. Správa Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2016.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany.

17. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2016.
Predkladá: náčelník Mestskej polície Šurany.

18. Organizačné otázky.
 

 18. mája 2017

1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Výročná správa - správa o plnení rozpočtu mesta Šurany a záverečný účet za rok 2016.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

4. Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2016.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2016.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

6. Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2016.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

7. Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2016.
Predkladá: riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

8. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za rok 2016.
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

9. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, SNP 5, Šurany za rok 2016.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

10. Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany za rok 2016.
Predkladá: riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

11. Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany za rok 2016.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Šurany, Ul. Mostná.

12. Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany za rok 2016.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany.

13. Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za rok 2016.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany.

14. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2016.
Predkladá: Jozef Trungel, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o..

15. Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. za rok 2016.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o..

16. Organizačné otázky.
 

 22. júna 2017

1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

4. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany.

Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

5. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. pol- rok 2017.

Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

6. Organizačné otázky.
Ing. Eva Augustínová
prednostka Mestského úradu Šurany

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083