PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Samospráva » Hlavný kontrolór


Hlavný kontrolór


Ing. Jana HUČKOVÁ


č.tel. 035 / 6500107
e-mail: j.huckova @ surany.skPravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany
na II. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany
na I. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany
na II. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany
na I. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany
na II. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany
na I. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015


Postavenie hlavného kontrolóra

predpoklady na výkon jeho funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie , ako i rozsah jeho úloh upravuje § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto:

 1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca.
 2. Bez súhlasu obecného zastupiteľstva nesmie podnikať a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
 3. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
  - poslanca obecného zastupiteľstva
  - starostu
  - člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec
  - iného zamestnanca obce
 4. Kvalifikačným predpokladom na výkon jeho funkcie je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
 5. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra . Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s odpisom z registra trestov /nie starším ako 3 mesiace/ a dokladom o vzdelaní najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecný úrad.
 6. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 7. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Po zvolení mu vzniká nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pre vyhlásením voľby kontrolóra.
 8. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
  a/ opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti
  b/ hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom
  c/ uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
 9. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť aj pre viaceré obce.
 10. Rozsah kontrolnej činnosti je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce.
 11. Kontrolnej činnosti podlieha
  – obecný úrad
  - rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
  - právnické osoby v ktorých má obec majetkovú účasť
  - iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
  - osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné/nenávratné finančné výpomoci a to v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 12. Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom rozhoduje starosta v správnom konaní pri prenesenom výkone štátnej správy.
Úlohy hlavného kontrolóra

   

 1. Pri výkone kontrolnej činnosti postupuje hlavný kontrolór podľa pravidiel zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Ďalšie podrobnosti o pravidlách pri kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.
 2. Hlavný kontrolór:
  - predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti , ktorý musí byt najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým
  - vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
  - predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
  - predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
  - spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
  - ak mu prešetrenie zverilo obecné zastupiteľstvo, je príslušný na prešetrenie sťažnosti proti činnosti prednostu obecného úradu, náčelníka obecnej polície, veliteľa požiarneho zboru obce alebo iného zamestnanca obce a štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej je obec zriaďovateľom
  - je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
 3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným ; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu svojej kontrolnej činnosti.
 5. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi


Podľa platného štatútu mesta Šurany :

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta na dobu určitú.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom fukcií v zmysle § 18 odst. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení dodatkov.
 3. Hlavný kontrolór najmä:
  • vykonáva kontrolu:
   a/ hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta,
   b/ nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený,
   c/ účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
   d/ hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
   e/ čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
   f/ správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mestu účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
  • preveruje:
   a/ ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
   b/ tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta,
   c/ opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste,
   d/ možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
  • vypracúva odborné stanoviská:
   k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta ako aj organizácií mesta a iných subjektov, ktoré mesto založilo, pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.
  • predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.
 4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.
 5. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a zamestnancov mesta s výnimkou členov mestskej polície.
 6. Hlavného kontrolóra do funkcie volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí.
 7. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný na každom riadnom zasadaní mestského zastupiteľstva podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
 8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
 9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadaní mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.
 10. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí, alebo ho mestské zastupiteľstvo z funkcie odvolá v zmysle § 18 odst. 6,7 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení dodatkov.

V Šuranoch 26.2.2006

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172