PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Organizacie » Mestske kulturne stredisko » Mestská knižnica Michala Matunáka


Mestská knižnica Michala Matunáka Šurany

SNP 16
Tel.: 035 650 00 77
mobil: 0910 840 077
email: kniznicasurany@gmail.com

Helena Gužalová – vedúca

Výpožičky knižničných jednotiek, BIS, MVS, internetové služby, kopírovanie, besedy so spisovateľmi, prednášky, informatická výchova, hodiny hudobnej výchovy, literárne pásma.

Otváracia doba počas roka
Pondelok:
8.00 – 12.00
Utorok:
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Streda:
8.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Štvrtok:
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Piatok:
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Sobota:
8.00 – 12.00


Mestská knižnica M.Matunáka poskytuje svoje služby v mesiacoch júl a august v zmenenom výpožičnom čase:

pondelok - od 8,00 - 12,00
utorok - piatok 8,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00.

V letných mesiacoch je knižnica v sobotu zatvorená.on-line katalóg:
http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicasurany.htm

Knihy na predaj
J.Tamaškovič: Šuranci v odboji /8,30/
F. Tekeľ: Pohľad nielen spoza chrbta /5,-/
M.Eliáš: Castellum Suran /3,-/
Mestské múzeum Šurany /4,-/
M.Václav: Ľudové rečňovanky, hádanky a piesne z Trávnice /9,-/
M. Hajnošová: František Hečko Život a Červené víno /7,-/
Slovenské ľudové piesne - Šurany Kostolný Sek /5,-/
M.Hromník: Žofia Bošňáková /3,-/
M.Eliáš: Pod zástavou Marsa /12,-/
OZ Spoločne ďalej: Šurany - propagačná brožúra
OZ Spoločne ďalej: M.Matunák - kňaz, historik, archivár a aspisovateľ
Židia v Nitrianskej župe: /12,-/
O.Némethová: Svedectvo /8,-/
J.Šutka: 80 rokov organizovaného futbalu v Šuranoch /8,-/
Sladké recepty z uhorských kaštieľov a kúrií /4,-/
CD na predaj
Tamburášsky súbor J.Šutku - Na šuránskych lúkach /5,-/
Spevácky zbor Kantáta a pedagógovia ZUŠ T: Sládkoviča - Nechajme znieť pieseň /5,-/
Aktuálne

Mestská knižnica Michala Matunáka aj v roku 2018 ponúka svojim používateľom knižné novinky. Ich nákup a mnohé podujatia v roku 2017 boli realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia SR.

Aj v tomto roku bude prioritou pracovníčok šurianskej knižnice ústretovosť, kreativita a pestrosť poskytovaných služieb. 

On-line katalóg:    http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicasurany.htm.

Mestské kultúrne stredisko Šurany - Mestská  knižnica  M. Matunáka  Šurany,  SNP  16,  942 01  Šurany

 

Výročná správa a vyhodnotenie činnosti za rok 2017.

 

         Súčasťou Mestského kultúrneho strediska Šurany od 1.1.1987, ako organizačná zložka, je aj Mestská knižnica Michala Matunáka Šurany. Svoju činnosť v novej budove začala v roku 1983 ako regionálna knižnica pre okolité obecné knižnice.

V súčasnom období je mestská knižnica plní úlohu verejnej mestskej knižnice s jednou pobočkou v Nitrianskom Hrádku.

V knižnici pracuje päť odborných pracovníkov na oddeleniach: akvizície a nákupu literatúry, beletrie pre dospelých, pre deti a mládež + hudobný kútik, náučnej literatúry a oddelenie MVS, BIS a spracovania projektov a grantov. V knižnici a v pobočke sa používa program PROFLIB, elektronicky je spracovaných 50561 knižných jednotiek. Automatizovaný výpožičný proces prebieha na oddelení pre deti a mládež.

Aj v uplynulom roku sa pracovníčky zamerali na plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu úloh MsKS Šurany za rok 2017.

 
Knižný fond

Profilácia knižného fondu je zameraná na krásnu literatúru pre dospelých, deti a mládež. Fond náučnej literatúry pokrýva požiadavky vysokoškolákov z oblasti pedagogiky, sociálnej práce, turistického ruchu, psychológie, poľnohospodárstva, medicíny, práva a ekonomiky, a samozrejme základy zo všetkých ostatných vedných odborov.

 

Stav KF k 31.12.2016  .......................................................51717 knižničných jednotiek /KJ/

Úbytok za rok 2017................................................................900 KJ /zastarané, stratené/

Prírastky za rok 2017............................................................. 785 KJ

  z toho náhrada za stratu .........................................3 KJ

darom.....................................586 KJ                                     v hodnote 4246,64 €                                    kúpou........................................196 KJ                                            v hodnote 1762,43 €

z rozpočtu MsKS............................51 KJ v hodnote   479,85 €

         verejné zdroje FPU SR...................114 KJ v hodnote 1000,-€

          zbierka čitateľov...............................15 KJ v hodnote   143,20 €

          dotácia z NSK...................................16 KJ v hodnote   139,65 €

Stav KF k 31.12.2017..........................................................51602 KJ

Z toho audiovizuálne dokumenty..........................................2238 KJ

Vo voľnom výbere ..............................................................49920 KJ

 

Na oddeleniach knižnice poskytuje čitateľom 15 titulov dochádzajúcich periodík: denníky SME, Pravda, Hospodárske noviny, týždenníky: MY, Plus 7dní, Život, Báječná žena, Nový čas pre ženy, dvojtýždenník Kamarát, mesačník: Quark, Fifík, Slovenské pohľady, Záhradkár, Rodina a škola a Zbierka zákonov.

 
 
 
 
Výpožičky, služby, prevádzkové hodiny

Výpožičky spolu...............................................................71321

                       z toho prezenčné........................................27592

                                    absenčné.......................................43729

                                 výpožičky periodík..........................11309  

Počet prevádzkových hodín za týždeň..................................43

Knižnica je otvorená:   

Pondelok:   8.00 – 12.00

Utorok:      9.00 – 12.00                  12.30 – 17.00
Streda:        8.00 – 12.00                  12.30 – 17.00
Štvrtok:      9.00 – 12.00                  12.30 – 17.00
Piatok:        9.00 – 12.00                  12.30 – 17.00
Sobota:       8.00 – 12.00                 
        

Pobočka Nitriansky Hrádok: Utorok:  13.00 – 15.00

                                                Streda: 13.00 – 15.00     

                  

 Zápisné :  Deti a mládež do 15 rokov:...............................1,30 €

                           Invalidní dôchodcovia a dôchodcovia:.............1,30 €  

                           Dospelí:.............................................................2,50 € 

Od 1.10. do 31.12. v príslušnom kalendárnom roku je zápisné znížené na:

deti a mládež do 15 rokov, invalidní dôchodcovia a dôchodcovia................0,70 €

dospelí............................................................................................................1,30 €

                  
 

Používatelia služieb, návštevníci, podujatia, informačné technológie

 

Aktívni používatelia ..........................................................1064

                 z toho deti do 15 rokov.......................................335

Počet podujatí organizovaných knižnicou...........................199

 z toho  informačná výchova...............................13
                           besedy.....................................................66
                                      prednášky................................................61
                                      kvízy........................................................12

                                      relácie.......................................................7

                                      výstavy...................................................45

                           letné tábory...............................................2

                                      literárne pásma.........................................4

                   z toho podujatia pre deti do 15 rokov.............135

                                              pre seniorov.............................25

 

Tieto kultúrne podujatia navštívilo...................................4892 návštevníkov

                    z toho detí do 15 rokov................................3435

Mestské kultúrne stredisko Šurany ani Mestská knižnica M.Matunáka Šurany nemajú svoju vlastnú webovú stránku. On-line katalóg knižnice je preto zverejnený na www.surany v sekcii Mestské organizácie – Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica M.Matunáka.

 

Kultúrno-výchovné a kultúrno-spoločenské podujatia

Mestská knižnica M.Matunáka pripravila v rámci vzdelávacej a kultúrno-spoločenskej činnosti veľa zaujímavých a nápaditých podujatí. Mnohé z nich boli financované z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia (ČIGRAM), Nitrianskeho samosprávneho kraja (kultúra a šport), Nadácie ZSE a Zväzu slovenských vydavateľov a kníhkupcov .

Tvorivé dielne – boli pripravené v spoluprácikultúrnymi zariadeniami v Kostolnom Seku a v Nitrianskom Hrádku, venovali sa jarným, letným a zimným dekoráciám  rozvíjaniu kreativity u seniorov.

Noc s Andersenom – každoročná medzinárodná aktivita pre usilovných malých čitateľov sa uskutočnila v Mestskej knižnici M.Matunáka (hostia: Patrik Herman – redaktor TV Markíza, PhDr. Ľubor Gál, PhD. – rímskokatolícky kňaz a papagáj František) aj v pobočke v Nitrianskom Hrádku.

Domov Jesienka -  interaktívne stretnutia s klientmi domova spojené s prednesom literárnych textov, čítaním a rozprávaním: Marec – mesiac knihy, Deň matiek, Deň otcov, Vianoce – zvyky a tradície.

Letné detské tábory – 10.-14.7. v priestoroch Kultúrneho zariadenia Nitriansky Hrádok

                                   31.7. – 4.8. v priestoroch Mestskej knižnice M.Matunáka Šurany – v rámci tábora sa uskutočnil 2.ročník futbalového turnaja Futbal s papučou - Baby versus chalani  o Putovný pohár MsK M.Matunáka Šurany finančne podporený dotáciou z NSK.

Literárne pondelky – námestie pred kníhkupectvom, čítanie úryvkov, ponuka kníh na čítanie, interaktívne rozprávanie s účastníkmi: 10.7. – Balóny pani Barusovej – tvorba regionálnej autorky

                                                                          Marianny Grznárovej

                                                          17.7.– Žofia Bosniaková v beletrii – slávna rodáčka zo

                                                                          Šurian v dielach autorov

                                                          24.7.– Ako videl Šurany Laco Zrubec  

Žofkine bosniaky – osobnosť a tradície slávnej šurianskej rodáčky Žofie Bosniakovej, spojenie s ukážkami dobového tanca, piesní počas šurianskeho jarmoku 22.-23.9.2017. Podujatie finančne  podporila Nadácia ZSE.

Čítame s Osmijankom – cyklus celoslovenských aktivít pre deti I.stupňa ZŠ, v rámci ktorého sa deti oboznamujú s detskou slovenskou i svetovou literatúrou. Rozvíjajú si čitateľskú gramotnosť nielen čítaním ale aj rôznymi inými aktivitami: kreslenie, dramatizácia, tvorba krátkych textov, ekologickými úlohami...V roku 2017 sa zapojila ZŠ Bernolákova – III.A, ZŠ SNP – III.B.

Deň ľudovej rozprávky – 17.3. – celoslovenské podujatie na oživenie ľudových tradícií. Priblíženie jazyka, odevov, zvykov, tradícií v slovenských ľudových rozprávkach – knihovníčky

šurianskej knižnice boli oblečené v ľudových krojoch, sprevádzali čitateľov po celý deň.

 
Oddelenie beletrie pre dospelých:

Marec – mesiac knihy – výroky o knihách, úryvky so slovenskej a svetovej literatúry, nové knihy v knižnici - Domov Jesienka – 27.3.2017

Prezentácia diela a beseda so spisovateľkou Katarínou Macháčkovou – spisovateľka aredaktorka časopisu ŽIVOT rozprávala o svojich zážitkochs významnými osobnosťami členom komunitnej knižnice a širokej verejnosti – 30.3.2018

Deň matiek, Deň otcov – významná príležitosť poďakovať za všetko ich úsilie - literárno-dramatické pásmo pre mamy a otcov v Domove Jesienka

História v dielach Jany Pronskej – 8.6.2017 - letná čitáreň, členovia komunitnej knižnice sa rozprávali so spisovateľkou Janou Pronskou autorkou historických románov. V spolupráci s vydavateľstvo Ikar boli ponúknuté pre verejnosť na predaj aj všetky autorkine tituly.

Beseda s RNDr. Miroslavom Eliášom – stretnutie s regionálnym autorom a beseda o knižnej tvorbe nielen z regiónu Šurany pre klientov Domova Jesienka

Petra Nagyová Džerengová – 24.10.2017 - beseda o autorkiných nových knihách a jej zážitkoch a príbehoch zo súkromného i pracovného života

Moje milované Šurany – 28.11.2017– o Šuranoch veselo i vážne so spisovateľkou Lenou Riečanskou.

 
 
Oddelenie pre deti a mládež:

Inakosť a my – krokodíl Jensen poukazuje na dôležitosť tolerancie v našom živote – ZŠ Bernolákova – II.B – 10.3.2017 – 21 žiakov  

Spisovateľ Roman Brat v šurianskej knižnici – stretnutie so známym spisovateľom a prekladateľom – ZŠ Bernolákova a ZŠ SNP – 28.3.2017 -  72 žiakov

Kaleidoskop – vedecká hračka – putovná výstava kaleidoskopov organizovaná v spolupráci s OZ Vedecká hračka – 24. – 29.4.2017 – 6. a 9. ročníky všetkých základných škôl v meste – 402 žiakov

Čitanie s Mrkvičkom a Knižné hádanky – znalec detskej literatúry Peter Hujdič usmerňuje nielen detského čitateľa, ale aj knihovníčky – 23.6.2017 – ŽŠ SNP – 113 žiakov

Sila médií -  o dôležitosti, sile a etike médií rozprával PhDr. Peter Kolenič z UKF FF Katedry žurnalistiky – ZŠ Bernolákov, Gymnázium Šurany – 54 žiakov

Rozprávanie, kreslenie a zábava s Miroslavom Regítkom – ilustrátor na workshope so žiakmi ZUŠ T.Sládkoviča Šurany a ZŠ SNP – 26.10.2017 – 55 žiakov

Matika v knižnici – v rámci Týždňa vedy a techniky v spolupráci s doktorantmi z Katedry matematiky FPV UKF Nitra, ktorí matematiku predstavili   – 6.-7.11.2017 – 262 účastníkov

 
 
 
 
Oddelenie náučnej literatúry:

Ako vzniká kniha – výtvarná podoba knihy – ZŠ Veľké Lovce – 22.3.2017 – 15 žiakov

Historický šperk – jeho vývoj a tvorba šperkov, prednáška a tvorivé dielne pre študentov šurianskeho gymnázia – 20.5.2017 – 37 študentov

Letné zvyky nášho ľudu – Katarína Nádaská, etnologička – odborná prednáška pre študentov  a verejnosť -  zaujímavé tradície a zvyky našich predkov – Obchodná akadémia a Gymnázium, verejnosť

Princeznička na bále ... – tvorivé dielne pre Špeciálnu základnú školu v Palárikove – 7.6.2017 – 15 žiakov

Dejiny viníc a vinobranie – prednáška pre deti z  detského letného tábora v Nitrianskom Hrádku – 10.7.2017 – 20 detí

Michal Matunák – život a dielo – prednáška pre študentov SOŠt Šurany – 17 účastníkov

Ján Litvák – netradične – básnik, prozaik, prekladateľ, šéfredaktor magazínu Doma v záhrade pre žiakov ZŠ a verejnosť – 14.11.2017 – 54 účastníkov

Mengeleho dievča – Veronika Homolová Tóthová – prezentácia autorkinej knihy o skutočnom osude a živote Violy Fischerovej Stern – stredné školy, verejnosť – 15.11.2017 – 135 účastníkov

Využitie odpadového papiera vo výtvarnej tvorbe a práca s ním – Senior klub Kostolný Sek – prednáška spojená s tvorbou z papiera – 28.11.2017 – 14 dôchodcov

Vianoce – zvyky a tradície – literárne pásmo pre klientov Domova Jesienka – 19.12.2017 – 32 účastníkov

 

Oddelenie MVS, BIS a spracovania projektov a grantov:

Medziknižničná výpožičná služba iným knižniciam............84

                                                    z iných knižníc..................57

Počet vypracovaných rešerší.................................................24

Do Fondu na podporu umenia SR boli podané tri žiadosti o finančnú dotáciu  pre knižnicu –  podporené boli dve: projekt ČIGRAM – rozvoj čitateľskej gramotnosti detí – 1500,- € a Akvizícia šurianskej knižnce– nákup knižého fondu – 1000,- €.

V grantovom systéme NSK boli úspešné všetky štyri zaslané projekty – kultúra 700,- €, šport 1650,-€ .

Výzvu zverejnil aj Zväz slovenských  vydavateľov a kníhkupcov a aj tu bol vypracovaný úspešný projekt – získaných 250,- €.

Z Nadácie ZSE program Rozprúdime regióny v projekte Žofkine bosniaky sme získali 900,- €.

Vďaka nadobudnutým finančným prostriedkom zo spomínaných úspešných a podporeným grantov a žiadostí Mestská knižnica M.Matunáka skvalitnila svoju činnosť pri individuálnej i kolektívnej forme práce s čitateľom.

 
Pobočka Nitriansky Hrádok:

Maťko a Kubko – dramatizácia rozprávky pre školkárov – 8.3.2017 – 24 detí   

Zámeček – Slovenská Trója – prednáška o európskom význame Hrádockej Venuše – Gymnázium Nové Zámky – 18.10.2017 - 90 žiakov

 

MsK M.Matunáka poskytuje internetové služby. Používatelia majú možnosť prístupu na internet na 4 PC: na náučnom, detskom oddelení  a oddelení beletrie.

O významných podujatiach MsK M.Matunáka v Šuranoch boli zverejnené články v regionálnych novinách.

Na nástenkách a výstavkách sme si pripomenuli výročia osobností kultúrneho a spoločenského života a tiež významné udalosti.

 

Pracovníčky knižnice plnia úlohy aj v rámci MsKS:  nočné služby počas plesov a iných podujatí v SH, predpredaj a predaj vstupeniek na koncerty a plesy, hlásenie v mestskom rozhlase,  tvorba propagačných panelov v meste, účasť a pomoc pri všetkých kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Šurany a MsKS, napr.: oslavy výročia oslobodenia mesta, príprava a realizácia Predvečera 1.mája, príprava a organizácia mikulášskych trhov, výzdoba adventného venca.

         Pracovníčky knižnice sa každoročne  zapájajú  do celoslovenskej finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine – Deň narcisov – 9 stanovíšť po celom meste.

 
 
 

 

Spracovala: Božena Hrušková, Mestská knižnica M.Matunáka Šurany     

 

 

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172