PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Organizacie » Mestská polícia


Mestská polícia Šuranykontakty:
tel.: 035 / 6500100
mobil: 0905 225 026
e-mail: msp@surany.skNáplň práce
Mestská polícia v Šuranoch /MsP/ plní úlohy v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. o Obecnej polícii v znení zmien a doplnkov.
V tomto zákone je MsP definovaná ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia na území mesta a plní i úlohy vyplývajúce zo Všeobecne záväzných nariadení mesta a uznesení mestského zastupiteľstva.
Mestská polícia Šurany bola zriadená v roku 1991 ako prvá na Slovensku. V čase založenia mala 4 členov. Do roku 2006 sa stav rozšíril na súčasných 7 členov. Sídlo MsP je na ul. Námestie hrdinov č.1.
MsP disponuje jedným motorovým vozidlom, je vybavená počítačovou technikou a od septembra 2005 zatiaľ aj jednou bezpečnostnou kamerou , ktorá je nainštalovaná v centre mesta. Tento systém napomáha k odhaľovaniu trestnej činnosti a ako prevencia proti kriminalite v danej oblasti.


Činnosť mestskej polície riadi náčelník, ktorého na návrh primátora menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo, ktoré taktiež schvaľuje organizáciu, objem mzdových a technických prostriedkov mestskej polície.

 

Medzi hlavné úlohy mestskej polície patrí:

• zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku občanov mesta
• dbať o ochranu životného prostredia v meste
• dbať o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
• vykonávať kontrolu všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora
• ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami
• oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení úloh a ktorých riešenie nepatrí do právomocí mesta


Medzi oprávnenia príslušníkov MsP patrí:

• vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania
• ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh
• zadržať osobu pristihnutú pri páchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom
• presvedčiť sa o tom, či osoba ktorá je zadržaná nemá u seba zbraň
• prikázať každému, aby na čas nevyhnutný nevstupoval na určené miesta
• zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo zariadeniami
• požadovať preukázanie totožnosti od osoby pristihnutej pri páchaní priestupku, alebo od ktorej je požadované vysvetlenie
• otvoriť byt, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život a zdravie osoby, alebo hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania
• odňať vec, ak ide o hľadanú vec, alebo môže súvisieť s trestným činom, môže byť v ďalšom konaní zhabaná, alebo môže byť vyslovené jej prepadnutie
• použiť donucovacie prostriedky v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov


Mestská polícia zasahuje na základe vlastného zistenia, alebo obec na základe oznámenia od občanov. Mestská polícia v Šuranoch úzko spolupracuje s políciou SR, štátnymi orgánmi, ako aj s orgánmi samosprávy.

Fotogaléria
Z činnosti MsP
Stejskal, Kosorínsky
Stejskal, Kosorínsky

Autor:

Lutišan, Zelenický
Lutišan, Zelenický

Autor:

Lōrinc, Lelovský
Lōrinc, Lelovský

Autor:

Služobné vozidlo
Služobné vozidlo

Autor:

Letný tábor
Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

MDD 2012
Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172