Harmonogram separovaného zberu na rok 2016 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 23. a 24. septembra 2016 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2016

Organizacie » Mestská polícia


Mestská polícia Šurany

Ing. Ján PERĎOCH

náčelník Ms. Polície
kontakty:
tel.: 035 / 6500100
mobil: 0905 225 026
e-mail: msp@surany.skSpráva o plnení úloh Mestskej polície

Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste za I. polrok 2015

Náplň práce
Mestská polícia v Šuranoch /MsP/ plní úlohy v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. o Obecnej polícii v znení zmien a doplnkov.
V tomto zákone je MsP definovaná ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia na území mesta a plní i úlohy vyplývajúce zo Všeobecne záväzných nariadení mesta a uznesení mestského zastupiteľstva.
Mestská polícia Šurany bola zriadená v roku 1991 ako prvá na Slovensku. V čase založenia mala 4 členov. Do roku 2006 sa stav rozšíril na súčasných 7 členov. Sídlo MsP je na ul. Námestie hrdinov č.1.
MsP disponuje jedným motorovým vozidlom, je vybavená počítačovou technikou a od septembra 2005 zatiaľ aj jednou bezpečnostnou kamerou , ktorá je nainštalovaná v centre mesta. Tento systém napomáha k odhaľovaniu trestnej činnosti a ako prevencia proti kriminalite v danej oblasti.


Činnosť mestskej polície riadi náčelník, ktorého na návrh primátora menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo, ktoré taktiež schvaľuje organizáciu, objem mzdových a technických prostriedkov mestskej polície.

 

Medzi hlavné úlohy mestskej polície patrí:

• zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku občanov mesta
• dbať o ochranu životného prostredia v meste
• dbať o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
• vykonávať kontrolu všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora
• ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami
• oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení úloh a ktorých riešenie nepatrí do právomocí mesta


Medzi oprávnenia príslušníkov MsP patrí:

• vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania
• ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh
• zadržať osobu pristihnutú pri páchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom
• presvedčiť sa o tom, či osoba ktorá je zadržaná nemá u seba zbraň
• prikázať každému, aby na čas nevyhnutný nevstupoval na určené miesta
• zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo zariadeniami
• požadovať preukázanie totožnosti od osoby pristihnutej pri páchaní priestupku, alebo od ktorej je požadované vysvetlenie
• otvoriť byt, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život a zdravie osoby, alebo hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania
• odňať vec, ak ide o hľadanú vec, alebo môže súvisieť s trestným činom, môže byť v ďalšom konaní zhabaná, alebo môže byť vyslovené jej prepadnutie
• použiť donucovacie prostriedky v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov


Mestská polícia zasahuje na základe vlastného zistenia, alebo obec na základe oznámenia od občanov. Mestská polícia v Šuranoch úzko spolupracuje s políciou SR, štátnymi orgánmi, ako aj s orgánmi samosprávy.

Fotogaléria
Z činnosti MsP
Ing. Ján Perďoch, náčelník MsP
Ing. Ján Perďoch, náčelník MsP

Autor:

Stejskal, Kosorínsky
Stejskal, Kosorínsky

Autor:

Lutišan, Zelenický
Lutišan, Zelenický

Autor:

Lōrinc, Lelovský
Lōrinc, Lelovský

Autor:

Služobné vozidlo
Služobné vozidlo

Autor:

Letný tábor
Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

Letný tábor MsKs
Letný tábor MsKs

Autor:

MDD 2012
Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

Mestské oslavy MDD
Mestské oslavy MDD

Autor:

vlajka
Odkazy
Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla
Hasiči150 Záchranná služba155, 112
Polícia158 Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Obvodné odd. Policajného zboru035 6500 940 Mestská poliklinika035 6500 884
Lekaren U milosrdného srdca035 6500 083 Lekaren Zdravie035 6503 172
Lekáreň Laudanum035 6501 522 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886