PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Prednosta MsÚ


Prednosta MsÚ


Ing. Eva Augustínová

Kontakt:
Tel.: 035 / 6500105
Fax: 035 / 6500108
e-mail: e.augustinova @ surany.sk
Náplň práce

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor. Zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Prednosta MsÚ plní najmä nasledovné úlohy:

 1. organizuje prácu mestského úradu,
 2. zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu,
 3. zabezpečuje materiálno-technické vybavenie mestského úradu,
 4. riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestského úradu,
 5. zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov mestského úradu,
 6. prispieva ku skvalitňovaniu kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mestského úradu,
 7. v spolupráci s vedúcimi oddelení mestského úradu podáva primátorovi návrh na úpravu platov a výšku odmeny zamestnancov mestského úradu,
 8. stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,
 9. je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú Štatútom mesta Šurany alebo Organizačným poriadkom Mestského úradu Šurany zverené primátorovi,
 10. podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadaní mestského zastupiteľstva,
 11. zúčastňuje sa zasadaní mestského zastupiteľstva,
 12. na základe návrhov vedúcich oddelení podáva návrh na rozviazanie pracovného pomeru zamestnancov mesta primátorovi,
 13. stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,
 14. plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172