PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Oddelenia » Odd. školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva


Zamestnanci

Mgr. Alžbeta KLIMENTOVÁ

školstvo, vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6500112
e-mail: a.klimentova @ surany.sk

Zita HOZLÁROVÁ

sociálne veci
č.tel. 035 / 6500112
e-mail: z.hozlarova @ surany.sk

Mgr. Romana Slažanská

školstvo
č.tel. 035 / 6500112
e-mail: r.slazanska @ surany.sk

Náplň práce


Úsek školstva
V zmysle zákona č. 245/2008 – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov:

1. pripravuje podklady k vymenúvaniu a odvolávaniu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom,

2. pripravuje návrhy na zriadenie a zrušenie základných škôl, základnej umeleckej školy, predškolských zariadení, centra voľného času,
3. sleduje podmienky na plnenie školskej dochádzky na základných školách,
4. zabezpečuje vykonávanie správy škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom,
5. vykonáva štátnu správu v I. stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky,
6. vykonáva štátnu správu v II. stupni vo veciach základných škôl, základnej umeleckej školy a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom a v ktorých rozhodol riaditeľ v I. stupni,
7. pripravuje návrh na určenie školských obvodov základných škôl, ktorých je mesto zriaďovateľom,
8. spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti,
9. pripravuje podklady a vypracováva všeobecne záväzné nariadenie o určení podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
10. pripravuje podklady a vypracováva všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, internátu alebo centra voľného času.

 

Úsek kultúry a športu

V zmysle zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre, zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach , zákona č.103/2014 Z.z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a zákona č. 1/2014 z.z. o organizovaní športových podujatí

1. zabezpečuje vysielanie mestského rozhlasu po obsahovej stránke,
2. vedie evidenciu rozhlasových relácií,
3. zabezpečuje zverejnenie dôležitých oznamov na úradných tabuliach v meste,
4 . eviduje pripomienky občanov k poruchám mestského rozhlasu,
5 . eviduje verejné kultúrne podujatia v meste a spolupracuje so Slovenským ochranným zväzom autorským,
6 . eviduje oznámenia o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach,
7 . rozpracúva koncepciu telesnej kultúry na podmienky mesta,
8 . podieľa sa na výbere a príprave športových talentov,
9 . podporuje organizovanie športových podujatí miestneho významu,
10. utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,
11. podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,
12. podporuje iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,
13. spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickymi a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry,
14. podporuje divadelné aktivity formou účelových prostriedkov

 

Úsek sociálnych vecí

V zmysle zákona č. 448/2008 – Zákon o sociálnych službách, zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a) pripravuje podklady pre rozhodnutia:
- o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu,
- o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za túto prepravnú službu,
- o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré mesto zriadilo, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení,
- o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré mesto zriadilo, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
- o poskytovaní dotácií na stravovanie a školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi,
- v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadilo mesto ako rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu,
- o jednorázovej dávke sociálnej pomoci,
- o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,
b) pripravuje podklady k uzavretiu zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky,
c) pripravuje podklady k zriaďovaniu zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti mesta,
d) poskytuje:
- príspevok na dopravu rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa,
- príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov,
- príspevok na tvorbu úspor,
- príspevok akreditovanému subjektu, fyzickej alebo právnickej osobe na vykonávanie opatrení podľa zák. č. 305/2005 Z.z.,
- pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický, fyzický alebo sociálny vývin,
- súčinnosť štátnym orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa,
e) vykonáva:
- opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí,
f) organizuje:
- výchovné alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie,
- spoločné stravovanie dôchodcov.

 

Úsek zdravotníctva

V zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a zákona 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

1. pripravuje podklady pre zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
2. podieľa sa na preventívnych programoch,
3. schvaľuje ordinačné hodiny neštátneho zdravotníckeho zariadenia

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172