Knižnica Michala Matunáka Šurany v marci Harmonogram separovaného zberu na rok 2015 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 18. a 19. septembra 2015 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 4. decembra 2015

Mestský úrad » Oddelenia » Odd. podnikateľskej činnosti


Zamestnanci
 

Emília ONDRUŠKOVÁ

vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6502454
e-mail: e.ondruskova @ surany.sk

 

Margita VARGOVÁ

pokladník
č.tel. 035 / 6502454
e-mail: m.vargova @ surany.sk

Náplň práce

a/ úsek obchodu:
1. sleduje zásobovanie predajní tovarom,
2. odsúhlasuje čas predaja v predajniach a prevádzkach na území mesta Šurany,
3. zabezpečuje organizovanie jarmokov a trhov,

b/ úsek podnikateľskej činnosti:
1. vydáva záväzné stanovisko na umiestnenie prevádzok na území mesta Šurany,
2. vydáva osvedčenia samostatne hospodáriacim roľníkom,

c/ úsek bytového hospodárstva:
1. spolupracuje s Mestským bytovým podnikom Šurany a komisiou sociálno-zdravotnou a bytovou Mestského zastupiteľstva Šurany na úseku riešenia bytových potrieb občanov
mesta Šurany,
2. vedie agendu žiadostí o pridelenie nebytových priestorov v majetku mesta Šurany,

3. spolupracuje s Mestským bytovým podnikom Šurany a Mestským kultúrnym strediskom Šurany pri vybavovaní žiadostí o pridelenie nebytových priestorov v majetku mesta Šurany,
4. vydáva súhlas na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov,

d/ úsek dopravy:
1. vybavuje pripomienky a požiadavky občanov na úseku dopravy,
2. spolupracuje so Slovenskou autobusovou dopravou a.s. Nové Zámky pri uzatváraní zmlúv a riešení otázok prepravy občanov v meste Šurany,
3. spolupracuje so Slovenskou autobusovou dopravou a.s. Nové Zámky pri vydávaní licencie na mestskú hromadnú dopravu a pri schvaľovaní zmien cestovných poriadkov v mestskej hromadnej doprave,

e/ úsek ekonomický:
1. eviduje a sleduje miestne poplatky /poplatky z predaja alkoholu a tabakových výrobkov/,
2. vyhotovuje povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, zábavných hracích prí strojov a predajných automatov, určuje správne poplatky a sleduje ich úhradu,
3. vykonáva práce súvisiace s pokladničnou agendou,
4. vedie pokladničnú knihu o vykonaných pokladničných operáciách,
5. vyberá peniaze z peňažného ústavu pre dotáciu pokladne,
6. vypláca poplatky za cestovné účty, vypláca cestovné, zálohy, mesačné výplaty a odmeny,
7. vykonáva denné zúčtovanie pokladničnej knihy a účtovných dokladov,

f/ úsek poľnohospodárstva:
1. vedie evidenciu premiestňovania včelstiev na území mesta Šurany,
2. vedie agendu mestskej protinákazovej komisie,

g/ iné činnosti:
1. eviduje faktúry podľa príslušnosti k oddeleniu, odsúhlasuje ich a vyhotovuje likvidačno-zúčtovací list na úhradu,
2. vedie protokol pošty a vybavuje spisy,
3. vydáva potvrdenia týkajúce sa oddelenia,
4. vydáva listinu o zrušení resp. určení súpisného a orientačného čísla stavbe,
5. vydáva oznámenie o vydaní súpisného čísla stavbe,
6. zabezpečuje iné úlohy podľa pokynov primátora mesta a prednostu Mestského úradu Šurany.

vlajka
Odkazy
Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla
Hasiči150 Záchranná služba155, 112
Polícia158 Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Obvodné odd. Policajného zboru035 6500 940 Mestská poliklinika035 6500 884
Lekaren U milosrdného srdca035 6500 083 Lekaren Zdravie035 6503 172
Lekáreň Laudanum035 6501 522 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886