PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Oddelenia » Odd. podnikateľskej činnosti


Zamestnanci
 

Emília ONDRUŠKOVÁ

vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6502454
e-mail: e.ondruskova @ surany.sk

 

Margita VARGOVÁ

pokladník
č.tel. 035 / 6502454
e-mail: m.vargova @ surany.sk

Náplň práce

a/ úsek obchodu:
1. sleduje zásobovanie predajní tovarom,
2. odsúhlasuje čas predaja v predajniach a prevádzkach na území mesta Šurany,
3. zabezpečuje organizovanie jarmokov a trhov,
4. vydáva povolenia predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Šurany

b/ úsek podnikateľskej činnosti:
1. vydáva záväzné stanovisko na umiestnenie prevádzok na území mesta Šurany,
2. vydáva osvedčenia samostatne hospodáriacim roľníkom,

c/ úsek bytového hospodárstva:
1. spolupracuje s Mestským bytovým podnikom Šurany a komisiou sociálno-zdravotnou a bytovou Mestského zastupiteľstva Šurany na úseku riešenia bytových potrieb občanov
mesta Šurany,
2. vedie agendu žiadostí o pridelenie nebytových priestorov v majetku mesta Šurany,

3. spolupracuje s Mestským bytovým podnikom Šurany a Mestským kultúrnym strediskom Šurany pri vybavovaní žiadostí o pridelenie nebytových priestorov v majetku mesta Šurany,
4. vydáva súhlas na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov,

d/ úsek dopravy:
1. vybavuje pripomienky a požiadavky občanov na úseku dopravy,
2. spolupracuje s ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť, pri uzatváraní zmlúv a riešení otázok prepravy občanov v meste Šurany,
3. spolupracuje s ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť, pri vydávaní licencie na mestskú hromadnú dopravu a pri schvaľovaní zmien cestovných poriadkov v mestskej hromadnej doprave,

e/ úsek ekonomický:
1. vyhotovuje povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, zábavných hracích prí strojov a predajných automatov, určuje správne poplatky a sleduje ich úhradu,
2. vykonáva práce súvisiace s pokladničnou agendou,
3. vedie pokladničnú knihu o vykonaných pokladničných operáciách,
4. vyberá peniaze z peňažného ústavu pre dotáciu pokladne,
5. vypláca poplatky za cestovné účty, vypláca cestovné, zálohy, mesačné výplaty a odmeny,
6. vykonáva denné zúčtovanie pokladničnej knihy a účtovných dokladov,
7. vykonáva správu dane za ubytovanie,

f/ úsek poľnohospodárstva:
1. vedie evidenciu premiestňovania včelstiev na území mesta Šurany,
2. vedie agendu mestskej protinákazovej komisie,
3. vydáva rybárske lístky

g/ iné činnosti:
1. eviduje faktúry podľa príslušnosti k oddeleniu, odsúhlasuje ich a vyhotovuje likvidačno-zúčtovací list na úhradu,
2. vedie protokol pošty a vybavuje spisy,
3. vydáva potvrdenia týkajúce sa oddelenia,
4. vydáva listinu o zrušení resp. určení súpisného a orientačného čísla stavbe,
5. vydáva oznámenie o vydaní súpisného čísla stavbe,
6. zabezpečuje iné úlohy podľa pokynov primátora mesta a prednostu Mestského úradu Šurany.

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172