Harmonogram separovaného zberu na rok 2015 Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok • „Mikulášske trhy“sa budú konať 4. decembra 2015

Mestský úrad » Oddelenia » Odd. obrany bezpečnosti, ochrany, civilnej ochrany obyvateľstva a požiarnej ochrany


Náplň práce


Oblasť obrany, bezpečnosti, ochrany

1. vypracováva menovacie dekréty pre členov štábu ochrany,
2. vypracováva vyhlásenia o mlčanlivosti,
3. vypracováva záznam o zániku oprávnenia,
4. vypracováva súhlas s oprávnením oboznamovať sa so služobným tajomstvom,

5. zabezpečuje výpisy z registra trestov pre členov štábu obrany,
6. zabezpečuje vypracovanie rozhodutia primátora mesta o zriadení štábu obrany – rokovací poriadok štábu obrany,
7. vypracováva správu o stave zabezpečenia pripravenosti mesta Šurany na plnenie úloh v obrane, bezpečnosti a ochrane /OBO/ v mieri a v období brannej pohotovosti štátu,
8. vypracováva zápisnice s kontrolami činnosti OBO,
9. vypracováva plán činnosti po vyhlásení stupňov pohotovosti vrátane príloh,
10. vypracováva krízový plán,
11. vypracováva plán zvozu osôb,
12. určuje strediská výdajných oprávnení,
13. určuje spotrebiteľské okruhy,
14. vypracováva dokumentáciu pre Radu obrany okresu,
15. vypracováva evidenciu utajovaných písomností.

 

Operačná oblasť

1. zabezpečuje dislokáciu veliteľského stanovišťa,
2. zabezpečuje plán stráženia veliteľského stanovišťa a jeho ochranu.

 

Oblasť spojenia a vyrozumenia

1. vypracováva plán spojenia

 

Oblasť tylového a technického zabezpečenia

1. zabezpečuje vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti,
2. uloženie materiálu, písomností a kľúčov od veliteľského pracoviska.

 

Oblasť okresná vojenská správa

1. vypracováva zoznam doručovacích obvodov podľa doručovateľov,
2. vypracováva zoznam doručovateľov podľa jednotlivých ulíc a povolacích rozkazov,
3. vypracováva zoznamy vozidiel pre dodanie Územnej vojenskej správy Nové Zámky na dodacie príkazy,
4. spolupracuje pri odvodoch brancov za mesto Šurany.


Oblasť civilná ochrana obyvateľstva /COO/

1. vypracováva organizačnú štruktúru jednotiek CO,
2. vypracováva plán hlavných úloh civilnej ochrany obyvateľstva,
3. vypracováva zoznamy jednotiek CO mesta Šurany,
4. vypracováva menné zoznamy jednotiek COO Šurany,
5. zabezpečuje vypracovanie menovacích dekrétov členov štábu CO,
6. zabezpečuje výpisy z registra trestov,
7. vypracuváva zápisnice zo zasadania štábu a jednotiek CO mesta Šurany,
8. eviduje záznamy o vykonaní skúšky sirén podľa zákona NR č. 42/96,
9. aktualizuje kartu mesta Šurany,
10. eviduje mapy a plány mesta /grafické znázornenia/,
11. eviduje právne normy a predpisy,
12. monitoruje plány evakuácie 20 km pásmo /Mochovce/,
13. vypracováva plány evakuácie za brannej pohotovosti štátu,
14. evidenciu záznamov, diskety pre program Amion,
15. vypracováva plán varovania obyvateľstva mesta,
16. vypracováva zápisnicu z inventarizácie materiálu prostriedkov individuálnej ochrany pre potreby občanov mesta Šurany,
17. vypracováva sumárny prehľad o počtoch jednotiek CO.


Oblasť požiarna ochrana mesta

1. vypracováva požiarny poriadok mesta Šurany,
2. pripravuje relácie pri jarnom upratovaní, žatve v bežnom roku a na zimné vykurovacie obdobie,
3. zabezpečuje prípravu vozidla na STK – písomnosti, protokoly od STK,
4. vykonáva preventívne požiarne kontroly – jarné, letné, jesenné,
5. vypracováva záznam preventívnych požiarnych skupín,
6. vypracováva zápisnice zo školenia preventívnych požiarnych skupín,
7. vypracováva menovacie dekréty preventivárov,
8. vypracováva zápisnicu z vykonaných kontrol,
9. zabezpečuje uzatvorenie zmluvy medzi Dobrovoľným požiarnym zborom /DPO/ Šurany a mestom Šurany,
10. zabezpečuje športovú činnosť DPO Šurany – zoznamy súťažiacich /Plameň/ a dospelých požiarnikov


Oblasť úseku správy budov

1. zabezpečuje realizáciu opráv, údržby a vykurovanie budovy Mestského úradu Šurany,
2. zabezpečuje iné úlohy podľa pokynov primátora mesta a prednostu Mestskéo úradu ŠuranyCivilná obrana
vlajka
Odkazy
Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla
Hasiči150 Záchranná služba155, 112
Polícia158 Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Obvodné odd. Policajného zboru035 6500 940 Mestská poliklinika035 6500 884
Lekaren U milosrdného srdca035 6500 083 Lekaren Zdravie035 6503 172
Lekáreň Laudanum035 6501 522 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886