PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Oddelenia » Odd. finančné


Zamestnanci

Ing. Renáta Mesárošová

vedúca finančného oddelenia
Kontakt: tel. 035 / 6500107
e-mail: r.mesarosova @ surany.sk

Ing. Helena SUCHÁŇOVÁ

mzdová účtovníčka
č.tel. 035 / 6500107
e-mail: h.suchanova @ surany.sk

Bc. Janette Cviková

daň z nehnuteľností, daň za psa
č.tel. 035 / 6500107
e-mail: j.cvikova @ surany.sk

Ing. Martina Slováková

daň z nehnuteľností, daň za psa
č.tel. 035 / 6500107
e-mail: m.slovakova @ surany.sk

Kristína Tamaškovičová

poplatok za komunálne odpady
č.tel. 035 / 6500107
e-mail: k.tamaskovicova@surany.sk

Jana Porubská

účtovníčka
č.tel. 035 / 6500107
e-mail: j.porubska @ surany.sk

Náplň práce

1. zostavuje rozpočet mesta, sleduje jeho plnenie, navrhuje zmeny a predkladá záverečný účet,
2. zabezpečuje všetky finančné operácie mestského úradu,
3. spravuje daň z nehnuteľností, poplatok za psov a poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných dpadov,
4. realizuje inkaso spravovaných daní a poplatkov,
5. zabezpečuje vymáhanie daňových nedoplatkov,
6. navrhuje odpísanie pohľadávok a nedoplatkov v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany o zásadách hospodárenia s majetkom mesta,
7. eviduje záväzky mesta a navrhuje spôsob ich úhrady,
8. eviduje pohľadávky mesta a podľa príslušnosti zabezpečuje ich vymáhanie,
9. vyhotovuje uzávierky spravovaných daní a poplatkov k 31.12. bežného roka,
10. vydáva potvrdenia pre daňové subjekty týkajúce sa evidencie spravovaných daní,
11. likviduje cestovné účty zamestnancom mestského úradu,
12. sleduje tvorbu a čerpanie fondov mesta /fond rezerv, fond rozvoja bývania, a sociálny fond/,
13. vedie evidenciu došlých a odoslaných faktúr,
14. pripravuje účtovné podklady k predkontácii,
15. mesačne zakladá doklady a denníky,
16. účtuje splátky nájomného na základe nájomných zmlúv,
17. potvrdzuje žiadosti sociálne odkázaným občanom ohľadne nedoplatkov na spravovaných daniach,
18. podáva štvrťročný prehľad a ročné hlásenie daňovému úradu o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov a o razených preddavkoch na daň,
19. vypracováva dohody o vykonaní práce a realizuje daňové odvody,
20. vedie účtovnú evidenciu mestského úradu,
21. vedie analytickú evidenciu nákladov na spoločný obecný úrad a realizuje ich vyúčtovanie,
22. realizuje zúčtovanie finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom na úseku delimitovanej agendy matriky, školských zariadení na území mesta, územného plánovania a stavebného poriadku a na úseku zdravotníctva,
23. vedie mzdovú agendu zamestnancov mestského úradu,
24. realizuje mesačné úhrady splátok sporenia, pôžičiek a poistiek zamestnancov,
25. zodpovedá za dodržiavanie termínov a správnosti likvidácie miezd zamestnancov mestského úradu,
26. zabezpečuje inkaso nemocenských dávok,
27. vedie dokumentáciu prídavkov a príspevkov na deti,
28. vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia,
29. vykonáva zápisy a vedie evidenciu mzdových listov zamestnacov,
30. štvrťročne vykazuje a zabezpečuje odvod poistného za zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania,
31. mesačne zabezpečuje odvod poistného do fondu zamestnanosti a do zdravotných poisťovní,
32. mesačne vyhotovuje výkazy poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,
33. zodpovedá za správnosť a včasnosť vyhotovenia všetkých štatistických výkazov týkajúcich sa mzdovej agendy,
34. vyhotovuje ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov mestského úradu,
35. vyhotovuje ročný výkaz pre Národný úrad práce o plnení povinnosti zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
36. zabezpečuje iné úlohy podľa pokynov primátora mesta a prednostu mestského úradu.

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172