PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Ako vybaviť - Sociálne službySociálne služby:

Mesto Šurany poskytuje:

Sociálne poradenstvo – Mestský úrad Šurany, oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva, kancelária č. dverí 9, t.č. 035/6500 112, Domov Jesienka, Matunákova 2, sociálne pracovníčky zariadenia.

Opatrovateľskú službu

Zariadenie pre seniorov

K vybaveniu sociálnej služby (opatrovateľská služba a umiestnenie v zariadení) je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

Žiadosť je možné podať na Mestskom úrade Šurany, oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva, kancelária č. dverí 9.V žiadosti:

  • vyplníte Vaše osobné údaje,
  • vyberiete si a označíte z uvedenej ponuky jeden druh sociálnej služby,
  • prílohu žiadosti : „Lekársky nález“, je potrebné potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom alebo odborným lekárom,
  • vyjadrenie ošetrujúceho (zmluvného) alebo odborného lekára nemôže byť staršie viac ako 6 mesiacov, (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).


Tlačivo /opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov/Špecializované zariadenie

K vybaveniu sociálnej služby- umiestnenie v špecializovanom zariadení je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu osobne alebo písomne na Úrade NSK, odbor sociálnych vecí so sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Po podaní žiadosti sa vypracuje zdravotný posudok a sociálny posudok. Na základe oboch posudkov sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom celého administratívneho procesu je vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“.

Tlačivo /špecializované zariadenie/Útulok

Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku – Šurany, časť Kopec č. 18 vybavíte priamo v Domove Jesienka Šurany. K žiadosti o poskytnutie ubytovania v útulku záujemca doloží právoplatné rozhodnutie Úradu PSVR o priznaní dávky v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o priznaní predčasného starobného, starobného, vdovského, vdoveckého, invalidného dôchodku, alebo ak pracuje potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o bezinfekčnosti, ktorú si občan vybaví u svojho praktického lekára.

TlačivoStravovanie

- je možné poskytnúť fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.


Domov Jesienka Šurany poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v bode b) a c).

Stravovanie formou obedov je zabezpečené len v pracovných dňoch. Žiadosť je potrebné podať na Mestskom úrade, oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva, kancelária č. dverí 9, kontakt: t.č. 035/6500 112. K žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu posledného výmeru o dôchodku /zo sociálnej poisťovne/ a občiansky preukaz.

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172