PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanieOznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Popis

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.


Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.


Základom dane je počet prenocovaní.  


Elektronický formulár

Čo potrebujeme (Doklady – prílohy)

O vybraných daniach za ubytovanie vedie prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci ubytovanie dvojmo jednoduchú a preukázanú evidenciu. Táto evidencia musí obsahovať: meno, priezvisko ubytovaných, adresa trvalého bydliska, doba pobytu. Túto evidenciu odovzdá  1 krát na mestský úrad v termínoch odvodu dane.

Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje ubytovanie si vyzdvihne na mestskom úrade potvrdenky na zaplatenie daní. Potvrdenky pri vyberaní daní vyplní  dvojmo a kópie odovzdá na mestský úrad v termínoch odvodu daní. 


Kto vybavuje  • tel.:
  • e-mail:
  • kancelária:

Poplatok

Lehota

Daň platí prevádzkovateľ, ktorý poskytuje prechodné ubytovanie na mestský úrad
v štvrťročných splátkach vždy do 15. dňa po skončení štvrťroku.  


LEGISLATÍVA:
  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172