PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Slávnostné Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch

4. septembra 2018 sa v Spoločenskom dome v Šuranoch konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o meste Šurany. Zahájil ho primátor mesta Ing. Marek Oremus, ktorý privítal vzácnych hostí - zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja, starostky a starostov okolitých obcí a miest, zástupcov družobných obcí, poslancov MsZ v Šuranoch a všetkých prítomných. Vo svojom príhovore, v ktorom sa venoval tiež dôležitým historickým momentom Šurian, sa hlavne zameral na významné osobnosti mesta Šurany. Vyzdvihol dôležitosť poznania svojho mesta a jeho históriu pre lepšie pochopenie súčasnosti. Z celkom iného pohľadu priblížil históriu mesta Šurany riaditeľ MsKS Šurany, RNDr. Miroslav Eliáš. Z jeho slov vyplynulo, že dejiny sú natoľko naše, koľko ich spoznávame a venujeme sa im. Najvýznamnejšou časťou osláv bolo odovzdávanie ocenení Mesta Šurany osobnostiam za dlhoročné významné aktivity v rôznych oblastiach života mesta. Za všetkých ocenených sa poďakovala krásnou básňou najstaršia držiteľka ceny Mesta Šurany, Anna Sládkovičová. Jej prednes bol plný radosti a chuti do života. Súčasťou osláv boli tiež pozdravy zástupcov NSK a družobnej obce Teplička nad Váhom, s ktorou mesto udržuje veľmi blízke vzťahy. Po ukončení slávnostného MsZ celkový zážitok umocnilo hudobné vystúpenie pedagógov Základnej umeleckej školy T.Sládkoviča v Šuranoch a po ňom sa hostia odobrali na slávnostnú recepciu do Spoločenskej haly. Všetkým oceneným patrí vďaka za ich činnosť a želanie pevného zdravia a ďalších úspechov. Výročie prvej písomnej zmienky si budú občania mesta Šurany pripomínať až do konca roku 2018 mnohými kultúrno-spoločenskými podujatiami.

„Ceny mesta Šurany“

1. PaedDr. Oľge Rakovej
za dlhoročné pôsobenie v oblasti školstva a kultúry

2. Mgr. Karolovi Kolečánimu
za dlhoročné významné výkony v publikačnej činnosti o meste, mapovanie histórie Šurian a okolia

3. Oľge Némethovej
za dlhoročné významné výkony v publikačnej činnosti o meste

4. RNDr. Miroslavovi Eliášovi
za rozvoj kultúry a propagáciu mesta v publikačnej činnosti

5. Márii Mrázovej
za dlhoročné pôsobenie v oblasti školstva, kultúry a SČK cenu preberá: dcéra Ing. Mária Poláková

6. Marianne Grznárovej
za rozvoj kultúry a propagáciu mesta v literárnej tvorbe

7. Gabriele Klučárovej
za dlhoročné pôsobenie v školstve a kultúre

8. Eve Haluzovej
za dlhoročné pôsobenie v kultúre a ZPOZ

9. akademickému sochárovi Jaroslavovi Gubricovi
za mimoriadny prínos v oblasti umeleckej tvorby

10. vdp. Rudolfovi Daňovi
za rozvoj duchovného života v meste

11. MUDr. Jánovi Bernátovi
za dlhoročné pôsobenie v zdravotníctve a zásluhy o jeho rozvoj v meste

12. MUDr. Jaroslavovi Mičekovi
za dlhoročné pôsobenie v zdravotníctve a spoluprácu s mestom

13. MUDr. Stanislavovi Starzykovi, CSc.
za dlhoročné pôsobenie v zdravotníctve a samospráve

14. Miroslavovi Mudrákovi
za rozvoj športu v meste, dlhoročnú angažovanosť v hádzanej a výchovu reprezentantiek

15. Ing. Jozefovi Malíkovi
za rozvoj športu v meste, rozvoj atletiky a výchovu reprezentantov

16. Deziderovi Litvákovi
za rozvoj športu v meste, rozvoj leteckého športu

17. Karolovi Cagáňovi
za rozvoj jazdeckého športu v meste

18. Ing. Jánovi Cagáňovi
za rozvoj jazdeckého športu v meste

19. Martinovi Cagáňovi
za rozvoj jazdeckého športu v meste a reprezentáciu mesta

20. Ing. Tiborovi Cvikovi
za rozvoj podnikateľskej činnosti a športu v meste

21. Ing. Štefanovi Zadrabajovi
za rozvoj podnikateľskej činnosti a kultúry v meste

22. Františkovi Bezdedovi
za dlhoročné pôsobenie v oblasti požiarnej ochrany v meste

23. Antonovi Dobrotovi
za dlhoročné pôsobenie v samospráve mesta

24. Imrichovi Váradymu
za dlhoročné pôsobenie v samospráve mesta

25. Ing. Františkovi Hatinovi
za dlhoročné pôsobenie v samospráve mesta

26. Ing. Eve Augustínovej
za dlhoročné pôsobenie v samospráve mesta

27. vpd. Dominikovi Tóthovi in memoriam
za mimoriadny prínos v oblasti duchovného života mesta cenu preberá: neter Eva Veverková

28. Mgr. Jozefovi Tamaškovičoviin memoriam
za rozvoj pedagogickej a publikačnej činnosti mesta cenu preberá: vnuk Mgr. Juraj Mudrák

29. Jozefovi Steinerovi in memoriam
za dlhoročný rozvoj divadelníctva v meste a pôsobenie v SZZP cenu preberá: Boris Steiner

30. Jánovi Štarkovi st. in memoriam
za dlhoročné pôsobenie v kultúre a ZPOZ cenu preberá: JUDr. Ján Štark

31. Ing. Miloslavovi Čelešovi in memoriam
za dlhoročné pôsobenie v samospráve, športe a požiarnej ochrane mesta cenu preberá: Bc. Eva Čelešová

32. Jozefovi Filagovi in memoriam
za dlhoročné pôsobenie v samospráve, športe a požiarnej ochrane mesta cenu preberá: Katarína Filagová

33. Anne Sládkovičovej
za dlhoročnú reprezentáciu mesta v recitačných a speváckych súťažiachJK
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikova

Autor: R.Kozlikovadopredu
Novší článok
Slávnostné uvedenie a prezentácia kníh
Starší článok
Oslavy výročia SNP v šurianskej Tone
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172